Unser Kollegium

 

Name:
Fächer:
Zuständig für:
Email:
Abs, Winfried (BF)MU bruder.winfried@franziskus-gymnasium.de
Amendt, Clemens (AM)PK SW SPFachvorsitz Sozialwissenschaftenamendt@franziskus-gymnasium.de
Bertelmann, Christina Dr.(BE)D FBüchereic.bertelmann@franziskus-gymnasium.de
Bertelmann, Sebastian (BM)D EEnglandaustausch, Fachvorsitz Englisch, KURS, Lehrerbibliothek, FranziskusMags.bertelmann@franziskus-gymnasium.de
Carrillo, Ulrich Dr. (CA)M PH IF MK

Administrator Computerraum, Fachvorsitz Informatik

carrillo@franziskus-gymnasium.de
Christmann, Eric (CM)EK SP christmann@franziskus-gymnasium.de
Cordes, Peter Dr. (CO)L G KR

Schulleiter

cordes@franziskus-gymnasium.de
Cremer, Martin (CR)M MK PHFachvorsitz Physik, Administrator SchILD-NRWcremer@franziskus-gymnasium.de
Engelen, Barbara (EG)E GE PK engelen@franziskus-gymnasium.de 
Engels, Harald (EN)DE GE LI PK SWFachvorsitz Literaturengels@franziskus-gymnasium.de
Frings, Laura (FR)BI D NWSchulsanitätsdienst, Franziskusfestfrings@franziskus-gymnasium.de
Fuhs, Maria Dr. (FU)D GE PK EWFachvorsitz Deutsch, Öffentlichkeitsarbeitfuhs@franziskus-gymnasium.de
Georgiou, Aphrodite Dr. (GEO)G GE georgiou@franziskus-gymnasium.de
Grodde, Sandra (GR)CH L M Unterstufenkoordinatoringrodde@franziskus-gymnasium.de
Hachmer, Gerd (HA)IF M PH MKFachvorsitz Musikhachmer@franziskus-gymnasium.de
Herrmann, Thomas (HR)D GE L PK SWFachvorsitz Geschichteherrmann@franziskus-gymnasium.de
Hövels-Höfler, Elisabeth (HOE)BI FMittelstufenkoordinatorin, Nationalparkschulehoevels.hoefler@franziskus-gymnasium.de
Ilgart, AliceD E KR

School Buddies, Franziskusfest

ilgart@franziskus-gymnasium.de
Jansen-Hüttemann, Dorothee (JN)E FFachvorsitz Französischjansen.huettemann@franziskus-gymnasium.de
Jaquet, Manfred (JT)GE PK SP SWMedienjaquet@franziskus-gymnasium.de
Jörres, Nadine  (JOE)M SPFachvorsitz Sport, Mitarbeitervertretung, Bücherverwaltungjoerres@franziskus-gymnasium.de 
Kirch, Daniel (KI)EK M MKFachvorsitz Erdkunde, Berufs- u. Studienorientierung, Mitarbeitervertretungd.kirch@franziskus-gymnasium.de
Kirch, Fabienne (KC)EK LElternsprechtagf.kirch@franziskus-gymnasium.de
Koppers, Carolin (KO)E KR koppers@franziskus-gymnasium.de
Kremer, Sonja (KE)D EBetreuung Praxissemesterkremer@franziskus-gymnasium.de
Kummer, Gerold (KM)M KROberstufenkoordinatorkummer@franziskus-gymnasium.de 
König, Simone (KG)MU koenig@franziskus-gymnasium.de
Köster, Janine (KOE)D E Praktikanten am FGVkoester@franziskus-gymnasium.de
Kühn, Ulrich (KUE)D KR SPEhemaligendatei kuehn@franziskus-gymnasium.de
Lobeck, Andrea (LO)KU SP lobeck@franziskus-gymnasium.de 
Lütten, Bettina (LUE)BI CH, NW PH

Koordinatorin Sicherheit, School Buddies, Beraten/Begleiten

luetten@franziskus-gymnasium.de
Majewsky, Mara (MA)E KRSozialpraktikummajewsky@franziskus-gymnasium.de 
Melchior-Seck, Sonja (ME)KUFachvorsitz Kunstmelchior.seck@franziskus-gymnasium.de
Mohren, Carola (MN) L c.mohren@franziskus-gymnasium.de
Mohren, Thomas (MO)L M

Koordinator Organisation u. Verwaltung, Fachvorsitz Latein u. Mathematik

t.mohren@franziskus-gymnasium.de
Moss, Sabine (MS)D BI moss@franziskus-gymnasium.de 
Palm, Reinhard (PA)D EK MK MUOrganisation Berufspraktikum, Mitarbeitervertretungpalm@franziskus-gymnasium.de
Petersen, Manuel (PS)BI CH NW petersen@franziskus-gymnasium.de
Peuser, Kerstin (PE)BI M Ausbildungsbeauftragtepeuser@franziskus-gymnasium.de
Schorr, Pater Peter (PT)KR EW p.peter@franziskus-gymnasium.de
Schramm, Torsten (SR)

BI E NW

Fachvorsitz Biologie, Franziskusfest, Administrator Homepageschramm@franziskus-gymnasium.de 
Sieven, Dirk (SI)EK MK SPStellvertretender Schulleitersieven@franziskus-gymnasium.de 
van Koert, Stefan (VK)L G MKURS, Fachvorsitz Griechischvankoert@franziskus-gymnasium.de
Wildrath, Gerd (WD)D KRFachvorsitz Kath. Religionwildrath@franziskus-gymnasium.de
Zepp, Anja (ZE)BI CHSozialpraktikumzepp@franziskus-gymnasium.de
Zens Dieter (ZS)BI Ch Fachvorsitz Chemiezens@franziskus-gymnasium.de

 

Referendare:

Sonnabend, FabioKR GE sonnabend@franziskus-gymnasium.de